วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์

จากประสบการณ์ที่ถูกต้องในการทำวิทยานิพนธ์ ขอชี้แจงเป็นขั้นตอนให้เข้าใจ ดังนี้

1. กำหนดชื่อเรื่อง
เป็นชื่อที่สนใจ ถนัด และอยู่ในสาขาที่เรียน หากยังไม่ทราบ ให้ดูหัวข้อจากรุ่นพี่ที่เคยทำไว้แล้ว
ให้ดูในบทที่ 5 ในส่วนของข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ครั้งต่อไป  จะทำให้ทราบชื่อเรื่อง
ที่น่าสนใจ  และกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยตามชื่อเรื่องนั่นเอง ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จะเป็นการเขียนว่าเมื่อวิจัยเรื่องนี้แล้ว ข้อมูลที่ได้คืออะไร ประโยชน์เกิดกับใคร เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

2. ศึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีคนทำไว้แล้ว
ขั้นตอนนี้เรียกว่า Literature Review หรือเรียกว่า ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยต้องศึกษา
ทฤษฎีซึ่งดูจากหัวข้อหรือชื่อเรื่องที่เราศึกษา ดูว่ามีทฤษฎีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง และศึกษางานวิจัย
ที่มีคนทำไว้แล้วในหัวเรื่องที่เหมือนกันหรือคล้ายใกล้เคียงกัน

3. กำหนดขอบเขตของการศึกษา
ในที่นี้ขอบเขต ประกอบด้วย
- เนื้อหา  คือระบุว่าจะศึกษาเรื่องอะไร ครอบคลุมเนื้อหาประมาณไหน
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  กำหนดข้อมูลประชากร และกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติการวิจัย
- พื้นที่และระยะเวลาที่ศึกษา เป็นการกำหนดให้ชัดเจนว่าจะศึกษาพื้นที่และระยะเวลาใด

4. กรอบแนวคิด
เป็นปัญหาหลักสำหรับนักวิจัยมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก การกำหนดกรอบแนวคิดมีหลายรูปแบบ ทั้งการกำหนดแบบตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และการกำหนดกรอบแนวคิดตามเนื้อหาของการวิจััย
กรอบแนวคิดถือเป็นหัวใจหลักของการวิจัยเลยทีเดียว จึงต้องปรึกษาผู้รู้หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดที่ถูกต้อง จะเป็นแนวทางในการทำวิจัยแบบไม่หลงประเด็น

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ถ้าเป็นการวิจัยแนวสำรวจจะใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม แบบสำรวจ
ถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้จะเป็นการออกแบบการทดลอง
ถ้าเป็นวิจัยเชิงทดสอบ เครื่องมือที่ใช้จะเป็นแบบทดสอบ

6. สถิติในการวิจัย
เป็นเรื่องที่ทำให้ผู้วิจัยส่วนใหญ่ท้อ เนื่องจากไม่เข้าใจสถิติ ไม่เข้าใจสูตร ไม่เข้าใจวิธีการคำนวณ การหาค่า การกำหนดตัวแปร การแปรผล การสรุปผลจากตาราง ซึ่งประเด็นนี้ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าอย่างมาก  โดยทั่วไปแล้วสถิติที่ใช้ในการทำวิจัยระดับปริญญาโท จะประกอบด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติพยากรณ์ที่ใช้มักจะเป็น T-test และ F-test หรือ Chi-Square

7. การสรุปและอภิปรายผล
เมื่อถึงขั้นตอนนี้บางคนอาจตกม้าตาย เนื่องจาก ทำเองมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นทำสถิติด้วยตนเอง แต่ต้องมาเจอปัญหาการอภิปรายผล หลักง่ายๆ ของการอภิปรายผลคือ เราต้องเขียนให้ได้ว่า ผลการวิจัยของเรา สอดคล้อง คล้ายคลึง ได้ผลใกล้เคียงกับงานวิจัยของใคร หรือหากไม่สอดคล้องเลย ให้เขียนว่า เราค้นพบอะไร และจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง ซึ่งต้องเขียนต่อไปในข้อเสนอแนะ

ทั้งหมดนี้คือ ขั้นตอนคร่าวๆ ในการทำวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ตามเนื้อหารายละเอียด ความถ่องแท้ในการทำวิทยานิพนธ์ ยังมีอีกมาก  ผู้ทำวิทยานิพนธ์ต้องศึกษาอย่างละเอียด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น